برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (5706)

2-2-2- برپایی مجالس مذهبی از دیدگاه روایات………………………………………………………………562-3- جایگاه مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه……………………………………622-3-1- کارکرد عبادی:………………………………………………………………………………………………….622-3-1-1- تبیین معارف دینی:…………………………………………………………………………………..642-3-1-2- فراهم سازی زمینه تهذیب نفس:………………………………………………………………..652-3-1-3- بیان روایات و معارف اهل بیت:……………………………………………………………….672-3-2- کارکرد ادامه مطلب…

پایان نامه

منبع تحقیق c (5703)

به نام خدااظهارنامهاینجانب غلامرضا خادمی (901224) دانشجوی رشته ی مهندسی برق گرایش کنترل دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر بیان می‌دارم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع ادامه مطلب…

پایان نامه

منبع مقاله c (5701)

امروزه ادبیات داستانی حاوی رمان Roman، داستان کوتاه Short story، داستان بلند Long story، و ژانرهای همبستۀ دیگر می باشد.» (آژند، 1375 : 26 همچنین نک. همان، 1368: 267-68.)سلیمانی معتقد است که؛ ادبیات داستانی برخاسته ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (4373)

٣-٢-١- انرژی جنبشی صفحه متحرک52٣-٢-١-١- انرژی جنبشی صفحه متحرک روبات هگزا ناشی از جابجایی خطی53٣-٢-١-٢- انرژی جنبشی صفحه متحرک روبات هگزا ناشی از دوران53٣-٢-١-٣- انرژی جنبشی کل صفحه متحرک روبات هگزا54٣-٢-٢- انرژی پتانسیل صفحه متحرک ادامه مطلب…

پایان نامه

تحقیق رایگان c (4371)

2-3- مبانی و مفاهیم پایداری، توسعه پایدار و محله پایدار32 2-3-1- پایداری32 2-3-2- توسعه33 2-3-3- توسعه پایدار33 2-4- توسعه پایدار شهری35 2-5- ناپایداری توسعه شهری36 2-6- بنیادهای شهر پایدار36 2-7- مفاهیم و دیدگاههای اساسی در ادامه مطلب…

پایان نامه

منبع تحقیق c (4370)

2-16-4-گسل میناب332-17-دگرگونی در گنبدهای نمکی342-17-1-دگرگونی اینفراکامبرین پسین342-18-اهمیت ساختمان گنبدهای نمکی در زمین‌شناسی نفت362-18-1-نفتگیرهای گنبدنمکی362-19- انواع نفتگیرهای حاصل از گنبدهای نمکی362-19-1-نفتگیر کلاهک گنبدنمکی362-19-2-نفتگیرهای دامنهای گنبدنمکی372-19-3-نفتگیر فوق کلاهک372-19-4-نفتگیرهای چینه‌ای372-20-تاثیر گنبدهای نمکی بر فرسایش382-21-تاثیر گنبدهای نمکی بر محیط ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود تحقیق c (4369)

2-10-2- معرفیمدلمیانمقیاسجویWRF512-10-4- معرفیمدلHYSPLIT612-10-5- معرفیماهوارههاوسنجندههایمورداستفادهدراینمطالعه752-10-6- اثراتگردوغبار83فصلسوم : موادوروش913-1- منطقهموردمطالعه913-1-1-کشورهایغربوجنوبغربایران913-1-2- استانخوزستان973-3- مراحلانجامتحقیق1003-3-1- سنجشازدور1003-3-2- مدلسازی102فصلچهارم”: نتایجوبحث1144-1- نتایجپیشبینیمدلHYSPLIT1144-1-1- پیشبینیباخطسیرمدل1144-1-2- پیشبینیانتشارووضعیتارتفاعیذراتباالگوریتمانتشار1184-2- ارزیابینتایجپیشبینیمدلHYSPLIT1244-2-1- نتایجآنالیزهمدیدیرویدادگردوغبار 2 تا 7 جولای 20091244-2-2- نتایجتصاویرودادههایماهوارهایرویدادگردوغبار 2 تا 7 جولای 2009145فصلپنجم : نتیجهگیریوپیشنهادات1635-1- نتیجهگیریکلی1635-2- مقایسهنتایجمطالعهبانتایجدیگرمطالعات1665-3-پیشنهادها167منابعومآخذ169فهرست جدولهاعنوانصفحهجدول2-1-انواعمختلفذراتمعلقموجوددرجوزمین،منشأتولیدآنها،ابعادآنهاوتخمینمیانگینسالانهجرمیانتشارآنها9جدول 2-2- ادامه مطلب…

پایان نامه

تحقیق c (4368)

2-1- مقدمه172-2- موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی173 – مواد و روش ها313-1 مقدمه313-2- قواعد اساسی در پهنهبندی پتانسیل زمینلغزش313-3- مزایا و محدودیت های GISدر بررسی پتانسیل زمینلغزش323-4- مراحل اصلی بررسی پتانسیل زمین لغزش و تهیه ادامه مطلب…